Our AreaShahabag

Head Office
Phone: 09639395555, 01766683487, 01842225097
Email: bhuiyantel@gmail.com
9/2 Secretariat Road,Ananda bazar,
Shahabag,Dhaka-1000

Becharam

Branch Office
Phone: 01620303335,01913301543
Email: bhuiyantel@gmail.com
40, Becharam Dewri.
Dhaka-1100.

Najimuddin Road

Branch Office
Phone: 01618889010
Email: bhuiyantel@gmail.com
House no: 04,
Ali Neki Dewri, Bonshal,
Dhaka-1100.

Shibbari

Branch Office
Phone: 01841204082
Email: bhuiyantel@gmail.com
Shibbari,
Dhaka University-1100.

Siddik Bazar

Branch Office
Phone: 09639395555
Email: bhuiyantel@gmail.com
Siddik Bazar
Dhaka -1100.